PRIVACY STATEMENT

Wagenaar Dairy BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over (uitbreiding van) ons assortiment. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een mail te sturen naar info@wagenaardairy.nl.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Wagenaar Dairy BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wagenaar Dairy BV verkoopt uw gegevens niet

Wagenaar Dairy BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wagenaar Dairy BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wagenaar Dairy BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij Wagenaar Dairy BV geen cookies ontvangt.

Disclaimer

Wagenaar Dairy BV kan, ondanks de grootst mogelijke zorg en aandacht die zij aan de samenstelling van deze website besteedt, niet uitsluiten dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist zou zijn en daarnaast biedt zij geen garantie dat deze website vrij zou zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

De informatie op deze website wordt regelmatig door Wagenaar Dairy BV onderhouden, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht en de toegang tot en het gebruik van deze website kan te allen tijde zonder opgaaf van reden worden beëindigd.

Deze website en iedere vorm van hierin opgenomen informatie, waaronder mede inbegrepen tekst, zijn het exclusieve eigendom van Wagenaar Dairy BV of haar leveranciers en zijn beschermd volgens Nederlandse en internationale auteursrechtwetgeving.

Wagenaar Dairy BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wagenaar Dairy BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@convident.nl.

Wagenaar Dairy BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, directe, indirecte, bijkomende en gevolgschade.